Nieuws

Nedap in 2012: opbrengsten groeien met 13%, winst met 23%

12 februari 2013
Groenlo

Autonome opbrengstengroei zet stevig door en komt van vrijwel alle marktgroepen.

De opbrengsten van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” waren over 2012 met € 171,9 miljoen 13% hoger dan over 2011 (€ 152,3 miljoen). Gecorrigeerd voor de geplande afbouw van de traditionele toeleveringsactiviteiten bedroeg de groei van de opbrengsten zelfs 20%. Bijna alle marktgroepen lukte het om - tegen de economische ontwikkelingen in - weer een stevige, autonome opbrengstengroei neer te zetten. De winst na belastingen steeg met 23% naar € 13,5 miljoen (2011: € 11,0 miljoen). Per aandeel kwam de winst uit op € 2,01 tegenover € 1,64 over 2011. Van de winst zal 75% aan dividend worden uitgekeerd. Het dividend per aandeel komt hierdoor uit op € 1,51 (2011: € 1,23).

Fundamentele verschuivingen in de verschillende markten stellen nieuwe eisen aan ons bedrijf. Om te kunnen inspelen op nieuwe kansen die door deze verschuivingen ontstaan, en ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van onze brede portfolio aan krachtige marktproposities, hebben we in 2012 fors geïnvesteerd in de verdere professionalisering, en vooral in het vergroten van de ‘schaalbaarheid’, van de organisatie.

€ x miljoen

2012

2011

2010

Opbrengsten

171,9

152,3

133,6

Opbrengstengroei totaal in %

13%

14%

16%

Opbrengstengroei eigen producten in %

20%

20%

17%

Bedrijfswinst in % van de opbrengsten

9,5%

9,1%

8,0%

Winst na belastingen

13,5

11,0

8,8

Winst na belastingen in % van de opbrengsten

7,9%

7,2%

6,6%

Winst per aandeel

€ 2,01

€ 1,64

€ 1,30

Dividend per aandeel

€ 1,51

€ 1,23

€ 0,98

Uitkeringspercentage

75%

75%

75%

Solvabiliteit excl. onverdeelde winst*

37,7%

37,3%

39,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marktontwikkelingen
De marktgroep Agri (automatisering van processen op basis van individuele dieridentificatie in de veehouderij, die de veehouder helpt zijn bedrijfsvoering te optimaliseren en het welzijn van zowel mens als dier te verhogen) heeft in 2012 wederom een uitstekend jaar gehad. Met nieuwe producten en een intensief marketingbeleid is het gelukt om, zowel in de melkveehouderij als in de varkenshouderij, een prima opbrengstengroei te realiseren. Binnen de marktgroep is hard gewerkt aan een verschuiving van een vooral productgerichte benadering, naar een aanpak die vooral gebaseerd is op het creëren van winnende proposities. Met de propositie van de Nedap Lactivator is de groep nu wereldwijd marktleider geworden op het gebied van bronstdetectiesystemen. Gedurende het jaar heeft de groep een omvangrijke Europese marketingcampagne gevoerd om varkenshouders te informeren over de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Omdat de Nedap varkensvoerstations voldoen aan deze nieuwe regelgeving resulteerde deze campagne in een extra omzetimpuls.  

Ook de marktgroep AVI (Automatic Vehicle Identification, producten voor het identificeren van voertuigen en bestuurders en voor draadloze parkeersystemen) heeft in 2012 een fraaie opbrengstengroei weten te realiseren. Met een complete lijn voor langeafstandsherkenningssystemen biedt AVI nu voor de meest uiteenlopende projecten een passende oplossing. De brede productportfolio - in combinatie met een verdere intensivering van de marketingactiviteiten - heeft gedurende het verslagjaar geresulteerd in een opbrengstenstijging in vrijwel alle landen waar de groep actief is. 

In 2012 zijn de opbrengsten van de marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor zorg overblijft) weer verder gegroeid. De markt van door de overheid gefinancierde zorg is volop in beweging, met verschuiving van zorgtaken, nieuwe financieringsvormen en de opkomst van mantelzorg. Veel zorginstellingen zijn daarom op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen. Met een combinatie van het ONS-pakket en het mantelzorgplatform Carenzorgt.nl is Nedap goed gepositioneerd om hierbij een leidende rol te spelen. Het onderdeel PEP® (gedigitaliseerde urenregistratie, onder meer in de uitzendbranche) werkt met een prijsmodel dat is gebaseerd op het aantal uren dat met het systeem wordt geregistreerd. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is het de marktgroep gelukt om het aantal klanten, alsmede haar opbrengsten in het verslagjaar te laten groeien. In 2012 heeft de marktgroep Healthcare veel geïnvesteerd in het verder versterken van haar marktproposities. 

De marktgroep Library Solutions (RFID-zelfbedieningssystemen voor bibliotheken) heeft in 2012 haar strategische omslag, van aanbieder van complete projecten naar Technology Provider, volbracht. De projectgerelateerde activiteiten in de Benelux en Duitsland zijn inmiddels afgebouwd, zodat de marktgroep zich nu volledig kan richten op de verdere ontwikkeling, en het wereldwijd aan de man brengen, van een toonaangevende portfolio van technologische kerncomponenten. In 2012 heeft de marktgroep haar internationale partnernetwerk sterk weten uit te breiden. Daarmee is het gelukt om Nedap-producten in projecten in Scandinavië, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Azië in te zetten. Deze sterke internationale groei was voldoende om de achteruitgang in projectomzet op te vangen en heeft de marktgroep zelfs een stijging van de opbrengsten opgeleverd. 

De marktgroep Power Supplies is gedurende 2012 gesplitst in de nieuwe marktgroepen Light Controls (vermogenselektronica voor o.a. licht) en Energy Systems (autonome energiesystemen). Beide groepen lieten het afgelopen jaar een prima stijging van de opbrengsten zien. Hoogtepunt voor Light Controls in 2012 was het, samen met General Electric, uitrollen van nieuwe straatverlichting in San Diego, Californië, op basis van onze QL producten. Het nieuwe voorschakelapparaat voor het zuiveren van ballastwater met uv-licht is zeer goed ontvangen in de scheepvaartsector. Met dit product speelt de marktgroep in op de striktere mondiale regelgeving die verspreiding van organismen over de wereld moet voorkomen. 

Bij de nieuwe marktgroep Energy Systems is het aantal geïnstalleerde PowerRouters (systemen voor het zelfstandig en effectief opwekken, opslaan en verbruiken van elektriciteit) in 2012 fors toegenomen. Dankzij de sterke kostprijsdaling van zonnepanelen wordt het steeds aantrekkelijker om - ook zonder subsidie - zonnestroom op te wekken. Met de PowerRouter Solar Battery, die het omvormen van stroom van zonnepanelen met het opslaan hiervan in accu’s in één apparaat combineert, speelt de marktgroep in op de trend van meer eigen gebruik (in plaats van teruglevering aan het net).

Eind 2012 heeft de marktgroep helaas moeten constateren dat in uitzonderlijke situaties een storing in de PowerRouter kan optreden die, in het meest extreme geval, kan leiden tot kortsluiting, oververhitting of rookontwikkeling. De behuizing van de PowerRouter is volgens de geldende normen ontworpen en het is dan ook niet waarschijnlijk dat er schade buiten de behuizing kan optreden. Toch heeft Nedap besloten hier ieder risico uit te sluiten en alle PowerRouters in het veld aan te passen. Deze vervangingsactie is inmiddels gestart en zal in de eerste maanden van 2013 worden voltooid. Wij schatten dat de kosten van deze kwaliteitsslag ongeveer € 3,0 miljoen zullen bedragen, waarvan ruim de helft voor rekening komt van de verzekeringsmaatschappij.  

Ondanks de moeilijke omstandigheden in de retailmarkt heeft de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) in 2012 een solide opbrengstengroei weten te realiseren. Het lukt de marktgroep steeds beter om voor specifieke marktsegmenten aansprekende proposities te ontwikkelen en hiervoor ook toonaangevende retailers als klant te winnen. Om wereldwijd opererende retailers beter te kunnen bedienen is er in 2012 hard gewerkt aan het uitbreiden van het partnernetwerk. Daarnaast speelt het Global Label Center in Hong Kong een steeds belangrijkere rol in de proposities van de marktgroep. In het verslagjaar is het !FaST label geïntroduceerd, dat uitermate geschikt is voor zogeheten bronbeveiliging. Naast de modesector, waar Nedap traditioneel altijd sterk is geweest, ziet de marktgroep goede groeimogelijkheden in de foodsector. Op basis van praktijkervaringen bij super- en hypermarkten heeft de groep een nieuw antiwinkeldiefstalsysteem ontwikkeld, !Sense genaamd. De marktgroep schuift steeds verder op in de keten, van leverancier van alleen antiwinkeldiefstalsystemen, naar een partner voor Store Technology. Met Store !D biedt de marktgroep retailers oplossingen die met behulp van RFID (Radio Frequency Identification), hun voorraadbeheer optimaliseren. Met Cube® , een Store Operations Platform, geeft de marktgroep retailers volledig inzicht in de operationele gang van zaken. 

Na de stevige omzetgroei in de afgelopen jaren heeft de marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) in 2012 een stapje terug moeten doen. De internationale omzetgroei van beveiligingssystemen van deze marktgroep was niet voldoende om zowel de geplande afbouw van de activiteiten van de voormalige marktgroep Education (aan- en afwezigheidsregistratiesystemen voor scholen), als de effecten van de afgenomen bouwactiviteiten in Nederland volledig op te vangen. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat de trend naar verdere standaardisering van beveiligingssystemen bij grote internationale organisaties aan kracht wint. In plaats van een lappendeken aan allerhande lokale systemen wordt nu de stap gezet naar één systeem voor alle vestigingen. Met het Nedap AEOS security management platform is de marktgroep uitstekend gepositioneerd om van deze trend te profiteren. In 2012 is ook de omzet van systemen voor het automatisch beheren van lockers verder gestegen. Steeds meer organisaties zien de voordelen van het gebruik van één toegangspas voor zowel deuren als kasten. Dit geldt temeer omdat in het kader van het Nieuwe Werken kantoorruimtes steeds flexibeler gebruikt gaan worden.

Financieel
De totale opbrengsten stegen in 2012 met 13% naar € 171,9 miljoen (2011: € 152,3 miljoen). De opbrengsten uit diensten (abonnementen en onderhoudscontracten) stegen in het verslagjaar verder naar € 18,0 miljoen (€ 2011: € 15,4 miljoen). Dit is 10,5% van de totale opbrengsten (2011: 10,1%).

De toegevoegde waarde (opbrengsten minus materiaalkosten, plus de voorraadmutatie) is uitgekomen op  € 116,5 miljoen, tegenover € 102,1 miljoen in 2011. In procenten van de opbrengsten bedroeg de toegevoegde waarde 67,8% (2011: 67,0%). Deze procentuele toename is vooral het gevolg van de samenstelling van de productmix. Aan ‘Uitbesteding en overige externe kosten’ werd € 6,8 miljoen meer uitgegeven dan in 2011. De hogere productie, maar ook hogere uitgaven voor productontwikkeling, marktbewerking en voor het vergroten van de schaalbaarheid van de organisatie, waren verantwoordelijk voor deze stijging. Hierin zijn ook begrepen de kosten voor de vervangingsactie van de PowerRouter. Deze kosten zullen ongeveer € 3,0 miljoen bedragen. Naar verwachting wordt hiervan meer dan de helft vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

In het verslagjaar nam het aantal medewerkers met 25 toe tot 709 per ultimo van het jaar. Gemiddeld waren er 29 medewerkers meer in dienst dan in 2011. De toename van het aantal medewerkers, CAO-aanpassingen en hogere variabele beloningen zorgden voor een stijging van salariskosten en sociale lasten met € 3,5 miljoen. De normale afschrijvingen waren over het verslagjaar € 1,1 miljoen hoger dan over 2011. Deze toename betrof merendeels afschrijvingen op immateriële vaste activa. In totaal is er in 2012 € 0,6 miljoen minder geactiveerd aan zelfvervaardigde vaste activa dan in 2011. Deze post betreft hoofdzakelijk ontwikkelings­projecten.

De bedrijfswinst over 2012 is uitgekomen op € 16,4 miljoen (2011: € 13,9 miljoen), dit is 9,5% (2011: 9,1%) van de opbrengsten. De procentuele verbetering is bijna geheel toe te schrijven aan de toename van de opbrengsten.

De nettofinancieringslasten daalden met € 0,3 miljoen door lagere interestkosten. Het winstaandeel van de geassocieerde deelneming was € 0,2 miljoen minder dan over 2011. Ondanks een toename van de omzet, zorgden lagere brutomarges voor deze vermindering.

De belastingdruk van de Nedap Groep (zonder de geassocieerde deelneming) over het verslagjaar bedroeg 17,9%, mede door het gebruikmaken van de ‘Innovatiebox’. Het nominale vennootschapsbelastingtarief in Nederland is 25%. De Innovatiebox geeft ondernemingen de mogelijkheid om opbrengsten uit innovaties, via een grondslagvermindering, tegen een gereduceerd belastingtarief te laten belasten. De overeenkomst met de Belastingdienst loopt tot 31 december 2015.

Genoemde ontwikkelingen resulteerden in een winst over het verslagjaar van € 13,5 miljoen (2011: € 11,0 miljoen). Dit is 7,9% (2011: 7,2%) van de opbrengsten en een stijging van 23% ten opzichte van het vorige jaar. 

In 2012 is opnieuw stevig geïnvesteerd in vaste en vlottende activa. De totale investeringen in materiële vaste activa - o.a. nieuwe productiemiddelen, meet- en testmiddelen en aanpassingen op diverse locaties van huisvesting en werkplekken - hebben € 8,3 miljoen gevergd. De totale afschrijvingen bedroegen € 7,5 miljoen. In immateriële vaste activa, voornamelijk ontwikkelingsprojecten, is € 2,8 miljoen geïnvesteerd, € 1,0 miljoen meer dan werd afgeschreven. De berekening van onze pensioenpositie volgens IAS 19-regels leidde tot een toename van de balanspost ‘Personeelsbeloningen’ met € 1,2 miljoen. 

Ondanks de toename van de opbrengsten namen de voorraden af met € 1,3 miljoen. In procenten van de opbrengsten daalden de voorraden van 18,5% ultimo 2011 naar 15,6% ultimo 2012. De vordering op de verzekeringsmaatschappij inzake de PowerRouter en vertraagde betalingen van handelsdebiteuren aan het einde van het jaar, zorgden voor een toename van de handels- en overige vorderingen. De gemiddelde krediettermijn van handelsdebiteuren, in weken gemeten, is echter gedaald van 7,7 over 2011 naar 7,4 over 2012.

Door deze investeringen en de incidentele vordering steeg het balanstotaal gedurende het verslagjaar met  € 4,8 miljoen. Ondanks deze stijging nam de solvabiliteit (dit is het eigen vermogen, exclusief onverdeelde winst, uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal) toe van 37,3% naar 37,7%.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten was in het verslagjaar ruim voldoende om de investeringen in materiële en immateriële vaste activa, evenals het betaalde dividend over 2011, te financieren. Per saldo kon de bankschuld met € 5,1 miljoen worden verminderd. De kredietfaciliteiten bedroegen ultimo 2012 € 46,2 miljoen, waarvan voor € 34,2 miljoen gebruik werd gemaakt. Aan liquide middelen was aanwezig € 2,9 miljoen. In het verslagjaar werd de looptijd van de standby roll-over faciliteit, groot € 14,0 miljoen, verlengd tot
1 november 2015.


Vooruitzichten 
Bij Nedap richten we ons op het in beweging brengen van markten met ‘technologie die er toe doet’. Dit doen we door talentvolle mensen aan ons bedrijf te verbinden en deze richting, ruimte en mogelijkheden te geven om kennis van markt en technologie te vertalen naar aansprekende en duurzame proposities. Deze proposities zijn ons antwoord op relevante vraagstukken als: hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel voorzien, hoe zorgen we er voor dat er meer tijd voor zorg beschikbaar komt of, hoe kunnen we op een robuuste wijze meer zonne-energie toepassen. 

Het ontwikkelen en in de markt zetten van vernieuwende proposities is echter niet zonder risico. Technologische obstakels, een markt die zich anders ontwikkelt dan voorspeld of een sterkere prijserosie dan verwacht, zijn slechts voorbeelden van problemen waar we mee te maken krijgen. Om te voorkomen dat deze risico’s de continuïteit van Nedap in gevaar brengen, is de blijvende spreiding van technologieën en markten in onze portfolio van groot belang. 

De Nedap-brede portfolio van kennis en ervaring biedt marktgroepen een solide fundament, waarop zij hun marktspecifieke propositie kunnen bouwen. De kruisbestuiving tussen de marktgroepen leidt tot een sterke versnelling in het vertalen van technologische- en marktmogelijkheden naar concrete commerciële resultaten, en dat vormt een essentieel onderdeel van onze concurrentiekracht. 

Door onze investeringen in vernieuwing en commercie is het onderscheidend vermogen van onze proposities in de afgelopen jaren verder toegenomen en hebben we onze posities in de verschillende markten versterkt. Dit zorgt er voor dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en dat we over de langere termijn een gezonde groei van de organisatie voorzien. Ondanks de voortdurende onzekere economische omstandigheden verwachten we ook voor 2013 – onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden – een verdere stijging van de opbrengsten.

Het  verslag over 2012 zal op 5 maart a.s. nabeurs verschijnen. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op dinsdag 16 april 2013 in de Hermitage Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 1, 1018 DR Amsterdam. 

* Inclusief de onverdeelde winst bedroeg de solvabiliteit aan het einde van het verslagjaar 48,0% (2011: 46,0%, 2010: 47,2%).

Download hier het volledige persbericht inclusief jaarrekening.